Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja

ZAVOD CENTER NOVA 

 

1.    UVOD

Splošni pogoji poslovanja določajo pravice in obveznosti izvajalca storitev ZAVOD CENTER NOVA. (v nadaljevanju: izvajalec) in naročnika storitev (v nadaljevanju: tečajnik) ter določajo način, vsebino in pogoje poslovanja. Splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe, ponudbe oziroma prijave na izobraževanje.

2.    PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE

Tečajniki se lahko prijavijo na izobraževanje na različne načine in sicer po telefonu, elektronski pošti ali ustno.

3.    PLAČILNI POGOJI

3.1     Plačilni pogoji za fizične osebe:

Tečajnik se obvezuje, da bo poravnal stroške učnega gradiva in tečaja v skladu s pogoji veljavnega cenika. Strošek tečaja bo tečajnik poravnal v sledečih terminih:

  1. Skype učenje – obvezno pred pričetkom izobraževanja v enem obroku, razen v primeru, da kupi več kot 30 ur. V tem primeru lahko plača v dveh obrokih, s tem, da je drugi obrok poravnan še pred končanjem izobraževanja.
  2. Skupinsko izobraževanje (tečaj) - Izobraževanje se poravna v 2 obrokih (prvo plačilo je ob prijavi – 10% akontacije, preostali del plačila 90% pa poravna na prvem obisku tečaja), na poslovni račun ZAVOD CENTER NOVA, OSOJNIKOVA CESTA 3, 2250 PTUJ, ki je odprt pri Delavski hranilnici (IBAN SI56 6100 0000 3003 079) ali z gotovino na blagajno.
  3. Individualno izobraževanje odraslih – obvezno pred pričetkom izobraževanja v enem obroku, razen v primeru, da naroči več kot 30 ur. V tem primeru lahko plača v dveh obrokih, s tem, da je drugi obrok poravnan še pred končanjem izobraževanja.
  4. Celoletno izobraževanje otrok in mladine (individualno, v paru ali skupini) – v skladu s pogodbo o izobraževanju.

 

3.2     Plačilni pogoji za pravne osebe:

Pravne osebe so dolžne predložiti naročilnico ali potrditev elektronskega sporočila (e - mail) in poravnati tečajnino pred pričetkom tečaja v enkratnem znesku, na poslovni račun ZAVOD CENTER NOVA, OSOJNIKOVA CESTA 3, 2250 PTUJ, ki je odprt pri Delavski hranilnici (IBAN SI56 6100 0000 3003 079).

V primeru zamude s plačilom je izvajalec upravičen do zakonskih zamudnih obresti.

Če udeleženec zamuja z najmanj enim obrokom tečajnine, mu izvajalec pošlje opomin in določi nov rok za plačilo. V primeru, da udeleženec kljub poslanemu opominu ne poravna obveznosti niti v novem roku, takoj zapadejo v plačilo vsi obroki in lahko izvajalec nemudoma zahteva plačilo celotne tečajnine.

V ceno tečaja so všteti:

-   plačilo izobraževanja v skladu s cenovno ponudbo in številom ur tečaja;

-   dodatno učno gradivo, ki ga predavatelj pripravi v skladu z napredkom skupine ali posameznika;

-   potrdilo o opravljenem izobraževanju.

 3.3 

Cene izobraževanja ob praznikih, vikendih, pred 7:00 uro in po 20:00 uri ob delovnikih so 50 % višje.

Osnovna literatura za tečaj ni všteta v ceno tečaja in se obračuna dodatno.

4.    NAČIN PLAČILA

Tečajnino in literaturo je možno poravnati:

-   z gotovino na sedežu izvajalca,

-   na poslovni račun izvajalca na TRR: SI56 6100 0000 3003 079,

-   mesečno obročno odplačevanje ali sprotno odplačevanje.

5.    ODSTOP OD PRIJAVE S STRANI TEČAJNIKA

Prijava na tečaj pomeni, da je udeleženec izpolnil prijavnico, bil seznanjen s splošnimi pogoji izvajalca tečaja in izvedel akontacijo v višini 10%. Odstop od prijave je mogoč le v primeru bolezni nad 30 dni s predložitvijo ustreznega dokazila. V tem primeru odstopa od prijave je tečajnik dolžan poravnati administrativne stroške v višini 25 EUR, akontacijo pa mu je izvajalec dolžan povrniti v celoti.

6.    ODPOVED prijave na tečaj

Skupinski tečaj za odrasle - Tečajnik lahko odpove tečaj najmanj 14 dni pred pričetkom tečaja, v tem primeru se mu akontacija povrne. V kolikor odpove tečaj v manj kot 14 dni pred pričetkom, ni upravičen do povračila akontacije.

Celoletno izobraževanje otrok in mladine – Tečajnik lahko odpove tečaj najmanj 14 dni pred pričetkom tečaja. V nasprotnem primeru mora poravnati administrativne stroške v višini 25 EUR.

 

7.    ODPOVED TERMINA IZOBRAŽEVANJA

Če se tečajnik dogovorjenega termina individualnega pouka ne more udeležiti, to sporoči izvajalcu najkasneje 24 ur pred dogovorjenim terminom na e-mail naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ali na telefon031/767 435.

 

Če tečajnik izvajalca o svoji odsotnosti ne obvesti pravočasno (manj kot 24 ur pred pričetkom izobraževanja), se šteje, da je bil pouk izveden in si izvajalec pridržuje pravico, da zaračuna načrtovane izobraževalne ure v celoti.

ZAPADLOST

Izobraževalne ure (10 do 20 ur), ki so vnaprej plačane, zapadejo v roku 6 mesecev od pričetka prve ure. V kolikor je plačanih 30 ali več, zapadejo po 1 letu in jih ni mogoče več koristiti.

Pri celoletnem šolskem izobraževanju otrok in mladine zapadejo ure do konca šolskega leta oz. do 30. junija. Po tem datumu se preostanek neizkoriščenih ur ne more več koristiti.

8.    ODPOVED TEČAJA S STRANI IZVAJALCA

Izvajalec si pridržuje pravico do odpovedi posameznih ur ali celega tečaja iz vzrokov, ki jih ne more predvideti (višja sila) ali niso odvisni od njega (kot je premajhno število udeležencev). Tečajniki imajo možnost, da se neizvedeno izobraževanje opravi v drugih dogovorjenih terminih, v kolikor dogovora ni mogoče doseči, ima tečajnik pravico do vračila tečajnine (brezobrestno) za vsako uro, ki jo odpove izvajalec.

9.    OBVEZNOSTI TEČAJNIKA

Tečajnik se zavezuje:

-   poravnati stroške tečaja po pogojih v ceniku oziroma ponudbi,

-   poravnati stroške literature,

-   v primeru odpovedi ali prekinitve tečaja zaradi bolezni nad 30 dni o tem pisno z zdravniškim potrdilom obvestiti izvajalca in poravnati tečajnino do konca tekočega meseca in administrativne stroške v višini 25 EUR.

 

10.  FORMIRANJE TEČAJNE SKUPINE

Izvajalec si pridržuje pravico do zapolnitve skupine, ki šteje največ 12 oseb. Osebe se lahko vključijo tudi med izvajanjem tečaja ali ob pričetku nadaljnje stopnje izobraževanja.

V kolikor so ob prijavi na skupinski tečaj prijavljene manj kot 4 osebe, se sorazmerno zmanjša število ur tečaja.

V primerih, da se tečajnik priključi skupini naknadno:

-   ob prvi udeležbi tečaja v prvi tretjini tečaja je tečajnik dolžan poravnati celotno tečajnino.

-   ob prvi udeležbi tečaja v drugih dveh tretjinah tečaja pa se mu obračuna sorazmerni del.

11.  POTRDILO O OPRAVLJENEM TEČAJU

Potrdilo o opravljenem tečaju prejme tečajnik, ki:

-   zaključi s celotnim tečajem,

-   se udeleži najmanj 80% ur programa,

-   se udeleži zaključnega preverjanja znanja (če je le-to dogovorjeno) in

-   ima poravnane vse obveznosti.

 

12.  VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

Izvajalec se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Osebni podatki bodo uporabljeni le za namene izvajanja pogodbe ter za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov in druge potrebne komunikacije.

13.  Uporaba podatkov in fotografskega materiala

Izvajalec si pridržuje pravico objave fotografij nastalih med izvedbo tečaja v promocijske in marketinške namene (na spletnih straneh, reklamnih letakih, v katalogu, …).

 

14.  PROMOCIJSKA AKCIJA 'POVABI PRIJTAELJA'

Za vsako novo pridobljeno stranko izvajalec naročniku ponudi brezplačno šolsko uro individualnega izobraževanja tujega jezika. Ura se lahko izkoristi v tekočem šolskem letu.

15.  KONČNE DOLOČBE

Za vse medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti med pogodbenima strankama, ki niso dogovorjene s pogodbo ali temi splošnimi pogoji poslovanja, velja slovensko pravo.

Morebitne spore, ki bi izvirali iz pogodbe ali v zvezi z njo, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če to ne bo mogoče, pa pogodbeni stranki dogovorita stvarno pristojno sodišče v Ptuju.

Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani www.fima-znanje.b2b-group.net podjetja Zavod Center Nova, dostopni pa so tudi na lokaciji sedeža izobraževalnega centra.

 

Splošni pogoji poslovanja veljajo od 16. 9. 2016.